Objavljeno dana Ostavite komentar

SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU, LIČNA ZAŠTITNA OPREMA, HTZ OPREMA

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon) definisao je pojam sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu jeste odeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog.

Takođe, Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. glasnik RS“, br. 23/2020) definisni su “bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost, kao i drugi zahtevi i uslovi koje mora da ispuni lična zaštitna oprema pre stavljanja na tržište i/ili u upotrebu, radi zaštite zdravlja i bezbednosti korisnika te opreme; kategorije i vrste lične zaštitne opreme; postupci ocenjivanja usaglašenosti; pretpostavka usaglašenosti; sadržina tehničke dokumentacije; sadržina Deklaracije o usaglašenosti; znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti; zaštitna klauzula i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti.“

Čitanjem prethodnog može se uočiti razlika u definisanju termina. Zakon o bezbednosti definiše sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi prepoznaje pojam (kao u samom nazivu) lična zaštitna oprema, dok termin HTZ (higijensko tehnička zaštita) oprema nije zakonski niti bilo kojim propisom definisan termin, ali je odomaćen u široj populaciji jer je ovaj naziv bio definisan u prethodnom periodu (pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka), odnosno, bio je definisan Zakonom o higijensko tehničkoj zaštiti. Ova po malo zbunjujuća „zbrka“ u definisanju pojma zaštitne opreme za ličnu i kolektivnu upotrebu, nadamo se, biće rešena donošenjem novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Naime, ovaj Zakon je u skupštinskoj proceduri, a u njemu je prihvaćen termin lična zaštitna oprema, kao u Pravilniku (koji je po datumu donošenja mladji od Zakona).

Dakle, lična zaštitna oprema (LZO) u skladu sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. glasnik RS“, br. 23/2020), Prilog I deli se u tri kategorije prema riziku od kojeg treba da zaštiti korisnika:

Kategorija I

Kategorija I obuhvata isključivo sledeće minimalne rizike:

1) površinsko mehaničko delovanje;

2) kontakt sa blažim sredstvima za čišćenje ili produženi dodir sa vodom;

3) dodir sa vrućim površinama čija temperatura ne prelazi 50 °C;

4) oštećenje očiju usled izlaganja sunčevoj svetlosti (ne tokom posmatranja Sunca);

5) atmosferske uticaje koji nisu ekstremne prirode.

Kategorija II

Kategorija II obuhvata rizike koji nisu navedeni u kategorijama I i III

Kategorija III

Kategorija III obuhvata rizike koji mogu izazvati smrt ili ozbiljno i trajno oštećenje zdravlja i to od:

1) supstanci i smeša koje su opasne po zdravlje;

2) atmosfera sa nedostatkom kiseonika;

3) štetnih bioloških agensa;

4) jonizujućeg zračenja;

5) sredine sa visokom temperaturom čiji se efekat može uporediti sa efektom temperature vazduha od +100 °C ili višom;

6) sredine sa niskom temperaturom čiji se efekti mogu uporediti sa efektom temperature vazduha od -50 °C ili nižom;

7) padova sa visine;

8) strujnog udara i rada pod naponom;

9) utapanja;

10) posekotina pri radu sa ručnom motornom testerom;

11) mlazova visokog pritiska;

12) prostrelnih rana ili uboda nožem;

13) štetne buke.

Član 18 Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. glasnik RS“, br. 23/2020):

„Za svaku kategoriju LZO sprovode se odgovarajući postupci ocenjivanja usaglašenosti, to:

1) za Kategoriju I – Interna kontrola proizvodnje (Prilog 4.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) za Kategoriju II – Pregled tipa (Prilog 5.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje (Prilog 6.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) Kategoriju III – Pregled tipa (Priloga 5.) iz ovog pravilnika i jedan od sledećih postupaka, i to:

(1) Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima (Prilog 7.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

(2) Usaglašenost sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje – obezbeđenje kvaliteta proizvodnje (Priloga 8.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno, na pojedinačno proizvedenu LZO, prilagođenu određenom korisniku i razvrstanu u kategoriju III, može se primeniti postupak iz stava 1. tačke 2) ovog člana.“

Lična zaštitna oprema nije stvar izbora korisnika “sviđa mi se, ili ne sviđa, skupa je…”, već je definisana rizicima (Akt o proceni rizika) koji se javljaju u procesu rada, tako da u najvećoj mogućoj meri u skladu sa zakonskom regulativom i standardima štiti zdravlje i bezbednost korisnika. Svakako, danas je ponuda lične zaštitna opreme velika, proizvođači se trude da zadovolje standarde kvaliteta i stepen zaštite u odnosu na rizike procesa rada, ali i moderan dizajn i udobnost pri korišćenju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *